Salgs- og leveringsbetingelser for Farnell i Norge

Definisjoner

Varer – Alle artikler som selges til våre kunder, inkludert varer som blir erstattet isteden for defekte varer, hardware dokumentasjon samt software produkter, som vi har gitt våre kunder bruksrett til.

Avtale – Den avtale, vi har inngått med kunden med hensyn til salg av varer.

Alminnelige betingelser

Disse salgs og leveringsbetingelsene gjelder, med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt med vår ledelse. Ingen andre har myndiget til å akseptere, bekrefte eller endre ordre, gi løfter eller garantier på Farnell's vegne.

Disse salgs – og leveringsbetingelsene erstatter alle øvrige salgs – og leveringsbetingelser som det er henvist til, tilbudt eller som de har fått forståelsen for ved forhandling eller på annen måte i forbindelse med handel mellom oss med referanse til de varer som relaterer seg til bestillingen. Uten forståelse for det som er nevnt ovenfor, er vi ikke bundet til noen standard betingelser eller trykte betingelser av dem i noen form av deres dokumenter.

Hvis de følger råd og veiledning gitt av oss, våre medarbeidere eller forhandlere angående lagring, applikasjoner eller bruk av varen, og denne ikke er gitt skriftlig, er dette på deres egen risiko og vi kan ikke gjøres ansvarlig.

Det kan ikke legges til ansvar eller erstatningsplikt overfor Farnell, såfremt et slikt råd eller veiledning ikke foreligger skriftlig fra oss.

Farnell handler kun med registrerte foretak. Dette gjelder uansett betalingsform ordre plasseres, f.eks pr. telefon, faks, brev, e-mail eller over internett.

Moms/mva

Alle priser og omkostninger er eksklusiv mva. som vil bli lagt til i overensstemmelsen av gjeldene lovgivning.

Priser

De gjellende priser finnes på hjemmesiden og er oppgitt i norske kroner eks. mva. Vi tar forbehold for feil.

Prisen på varene er med forbehold av omkostninger ved forsendelsen og andre omkostninger i forbindelse av spesial krav spesifisert av kunden. Ordre til terminsfastlagte leveringer faktureres til den pris som er gjeldene for den totale ordrestørrelse.

Priser for varer plassert med faste terminer holdes fast i 3 måneder.

Bud foretatt av selger er bindende og gyldig i 30 dager så fremt annet ikke er spesifisert ved tidspunktet da budet ble foretatt. Ingen andre tilbud eller kampanjefordeler er gyldige for det bestemte bud så fremt annet ikke er spesifisert i betingelsene til tidligere tilbud eller kampanjer.

Fakturaer blir sendt elektronisk til e-postadressen som ble oppgitt under kontosøknadsprosessen. Dette kan endres eller man kan be om en papirfaktura ved å kontakte økonomiavdelingen på Farnell (kontaktopplysninger finnes på fakturaen). Dersom man ber om en papirfaktura, forbeholder Farnell seg retten til å ilegge et gebyr for å dekke portokostnadene.

Avtalens omfang

 1. Avtalen er først bindene, når vi har akseptert ordren
 2. Som frafalles av våre rettigheter i forbindelse med et eventuelt brudd på salgs – og leveringsbetingelsene på ingen måte kan skade eller påvirke en senere håndhevelse av betingelsene og kan ikke anses til å være frafallet ved eventuelle etterfølgende brudd.

Kvalitetssikring

Alle varer som er beskrevet av Farnell, er fremstillt i nøye overensstemmelse med standard kvalitetsprosedyre, som er godkjent i henhold til B5720, 2 del (1987), (ISO9002/EN29002). Det fås spesielt utvalgte produkter med sporbarhet for hele partiet til enten CECC eller BS5750, 2. Del, (ISO9002/EN29002) nivå A krav, og disse er tydelig vist i katalogen.

Det kreves et gebyr for denne form for sertifisering.

Alle øvrige produkter lagerføres i henhold til BS5750, 2. Dal(ISO9002/EN29002) nivå B og utleveres med en kvalitetssikringserklæring, som er trykt på baksiden av forsendelsespapirene, godkjent av BSI QA og som er i full overensstemmelse med kravene i henhold til denne standard.

Med varer levert fra tredje part vil kvalitetssikre kilder være angitt på forsendelsespapirene. Vår salgsavdeling kan opplyse mer om dette ved bestilling.

Opprinnelsesland

Produkter kan opprinnelig komme fra et ikke EU-land. Med mindre annet er bekreftet av oss skriftlig, kan ingenting i dette dokument oppfattes som opplysninger om, hvor varene eller deler av varene opprinnelig er blitt fremstillet.

Porto / Frakt / Gebyr

Frakt vil belastes i henhold til Farnell Norges fraktprisliste fra gang til gang. Gjeldende liste finner du på no.farnell.com/help-leveringsinformasjon.

I tilfeller der vi ikke klarer å levere alle varene i én forsendelse, vil du bare belastes én gang, og alle påfølgende forsendelser vil leveres uten ekstra kostnader.

Alle restordre vil bli sendt uten beregning av transport og emballasje.

Vi påtar oss ikke ansvaret for fraktleverandør forsinkelser. Leveringstiden på disse produkter opplyses spesiellt, kontakt vår salgsavdeling.

Beskrivelse

Alle spesifikasjoner, tegninger, illustrasjoner, beskrivelser og angivelser av vekt, mål eller kapasitet, samt øvrige opplysninger, som må overholdes av lover, regler eller bestemmelser (undet en gitt “beskrivelse”), skal hvor som helst de forekommer (, i katalogen, på adressekort, fakturaer eller emballasje), gi et generellt inntrykk av varene, men vil ikke utgjøre noen del av kontrakten. Dersom beskrivelsen av en hvilken som helst vare avviker fra produsentens beskrivelse, skal sistnevnte være å betrakte som den korrekte. Farnell gjør alt som med rimelighet kan forventes for å sikre at beskrivelsene er presise, men holder seg til de eventuelle opplysningene som leverandørene måtte ha oppgitt, og påtar seg intet juridisk ansvar ifølge lover og bestemmelser eller på annen måte, for noen som helst feil eller utelatelse i de gjeldende beskrivelsene, uansett om det skyldes en forsømmelse fra firmaets side eller en annen årsak. Farnell kan foreta endringer av varene som en del av et forbedringsprogram eller for å sikre overholdelse av gjeldende lov.

Prestasjon

 1. Med mindre vi har gitt spesiell garanti for prestasjonsverdier, toleranse, karakteristikk, er det ikke vårt ansvar, hvis slike verdier ikke oppnåes, uansett om det skyldes uaktsomhet fra vår side eller annet.
 2. Kunden har alene ansvaret for å sikre, at varen dekker fullt ut hans behov bortsett fra de tilfeller hvor vi spesiellt har informert kunden skriftlig om, at varene dekker disse behov, og hvor vi i forveien har fått nøyaktig informasjon om kundens behov.

Garanti

 1. Innenfor 12 måneder (med mindre annet er avtalt) fra leveringstidspunktet ved normalt bruk konstateres mangler på grunn av materiell-, produksjon- eller konstruksjonsfeil, er vi forpliktet til enten reparasjon eller- etter vårt valg -varebytte, forutsatt at varene eller delene returneres til oss fraktfritt og forsvarlig pakket innen 12 måneder sammen med en skriftlig rapport om mangler og eksakt kjøpsdato.Programmer leveres etter de klare forutsetninger at det ikke garanteres for feilfrie programfunksjoner.
 2. Den garanti som gis fra oss og aksepteres av kunden, erstatter alle andre uttrykte eller underforstående tilsikringer, garantibestemmelser eller annet vedrørende varenes( og hva som måtte benyttes i forbindelse med dette)kvalitet og yteevne samt produksjonstandard, vi fraskriver oss slike tilsikringer og garantier.
 3. Bortsett fra ansvar ved død eller personskade som følge av tilsidesettelse av den gjeldene lovgivning påtar vi oss ikke noe ansvar som følge av tap, uansett om det er snakk om kontraktbrudd, feilinformasjon o.l. som måtte oppstå med eller i forbindelse med vår leveranse til kunde.

Retur av varer

Før varer returneres til Farnell må kunden fylle ut vårt online skjema for returer for å få et returnummer (RMA). Alle varer returneres på kundens regning og risiko, og skal være i uskadet og original emballasje. Kunden er ansvarlig for å retur til Farnell og for å dokumentere levering.

Farnell opererer med 21 dagers retur. For å bli akseptert som returnerte varer under disse forholdene må produktet returneres innen 21 dager etter fakturadato. Når du bestiller ditt RMA-nummer via vårt online skjema, sender vi UPS for å hente dine returvarer innen tre arbeidsdager. Følgende opplysninger må registreres på pakken: RMA-nummer, kundens kundenummer og ordrenummer (vennligst ikke på produktets originalemballasje). Returer uten denne informasjon vil ikke bli behandlet.

Varer som ønskes returnert etter 21 dager som "uønsket" eller "feil bestilt” kan Farnell velge å godta, men med et gebyr på minst 20% av fakturert beløp eller minimum 100 kr.

Produkter som består av programvare eller er skreddersydd eller inneholder noen av de farlige stoffene oppført i direktiv 2002/95/EF om avgrensning av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS) kan ikke returneres. Varer som ikke er vist i katalogen www.no.farnell.com eller ikke lagerføres kan ikke returneres. Varer som ligger på vårt lager i USA kan ikke returneres. Eventuell statisk-sensitive produkter, eller produkter som er sensitive ovenfor fukt, levert i en forseglet pakke kan ikke bli returnert dersom blister eller "peel-pack" emballasjen som de er levert i, er åpnet, tuklet med eller skadet.

Betalingsbetingelser

14 dager netto hvis ikke annet er avtalt.

Ved manglende betaling vil vi:

 1. Annullere ordren, og / eller suspendere fremtidige leveringer .
 2. Legge til r innbetaling til varer (eller varer levert fra andre ordre mellom oss) som vi mener passer.
 3. Fakturerer renter.
 4. Ved for sen betaling kreves purregebyr.

Nye kunder

Nye kunder kredit vurderes ved opprettelse. Enhver kredittgrense som fremlegges til kunden kan til en hver tid revurderes, og den kan etter vårt valg og når som helst reduseres, anulleres eller trekkes tilbake uten forvarsel.

 • Vi forbeholder oss rett til og avise spesielle firmaer eller personer.

Telefon, web, mail og telefaxordre

Bestillinger betraktes som hasteordre og behandles samme dag frem til klokken 17:00 fredag klokken 16:00.

Online Internett bestilling frem til klokken 17:00 alle hverdager.

Ved henvendelse på telefonbestilling ønsker vi at du oppgir ordrenummer og kundenummer, ved skriftlige bekreftelse ønskes ordetbekreftelse tydelig oppført sammen med referansenummer for å unngå dobbelregistrering av ordren.

Det er ikke nødvendig og sende bekreftelse av ordren, med mindre kundens system krever dette.

Levering

Vi vil bestrebe oss til og leverer ifølge avtalen, men vi kan ikke påta oss et ansvar ved forsinkelser. Eventuelt overskridelse av leveringstermin, hvor det var avtalt del levering i overensstemmelse med terminslagte leveringer og fratar oss ikke retten til og foreta øvrige del leveringer i henhold til avtalen.

Eierretten på varene forblir hos oss, inntil innbetaling etter avtale og eventuelle andre utestående beløp ifølge andre avtaler mellom oss er innbetalt.

Lager i USA (Newark)

Produkter fra lageret i USA sendes direkte fra lageret i Chicago til din adresse. Produkter som finnes på lager, vil normalt leveres 10-14 dager etter at bestillingen er mottatt.
Det vil påløpe en ekstra fraktkostnad på alle bestillinger som inneholder varer som må sendes fra lageret i USA. Kostnaden legges bare til én gang per bestilling. Se de gjeldende fraktkostnadene her.
I noen tilfeller (avhengig av størrelsen og vekten på varen(e)) kan prisen på frakt fra USA være høyere. I slike tilfeller vil vi ta kontakt med deg før bestillingen sendes, for å innhente din godkjennelse
Fakturaen sendes ut av Farnell.
Merk! Ingen produkter fra lageret i USA kan avbestilles eller returneres med mindre produktet er omfattet av garantien som spesifiseres i disse kjøpsvilkårene, og da bare etter skriftlig samtykke fra Farnell.

Terminlagte leveringer

 1. Levering skjer til den adresse kunden oppgir ved bestilling. Vi er berettiget til å benytt transportmiddel etter eget valg.
 2. Levering foregår ex. Works.
 3. Vi forbeholder oss retten til og foreta del leveringer.
 4. Varene faktureres til den pris, som gjelder ordrens mengde.
 5. Del leveringer kan ikke fastlegges utover en periode på 3 måneder fra ordredato.

Bruk av personlige opplysninger

“Personlige opplysninger” betyr, i forhold til enhver kunde, eller enhver representant til en kunde som (i begge tilfeller) er en nålevende person, all data hvor selskapet (enten alene eller i sammensetning med andre opplysninger som selskapet er i besittelse av) kan identifisere den kunden eller den representanten, uansett hvor og når opplysningene blir gitt.

Selskapet kan behandle personlige opplysninger til noen eller alle de følgende formål:

 1. Avgjørelser om å inngå en kontrakt eller ordning med gjeldende kunde. Dette kan omfatte søk om kredittopplysninger angående kunden eller referanse personen hos l kunden;
 2. Effektuering av ordre
 3. Administrasjon av klientkonto
 4. Direkte markedsføring av selskapets produkter og tjenester og/eller produkter og tjenester fra andre selskaper i Premier Farnell-gruppen eller tredje part som selskapet tror kan være av interesse for kunden eller dens representanter;
 5. Forebyggelse eller oppdagelse av kriminalitet samt sikkerhetsformål og kan ta kontakt med kunden angående noen av disse formål via telefon, telefaks, telex, brev eller andre skriftlige måter, eller SMS.

Behandling av personlige opplysninger kan omfatte:

 1. Avgir gjeldende personlige opplysninger til selskapets agenter, rådgivere og representanter som kan behandle gjeldende data på vegne av Selskapet;
 2. Avgir gjeldende personlige opplysninger til andre selskaper i Premier Farnell gruppen hvis produkter og tjenester selskapet tror kan være av interesse for kunden eller dens representanter;
 3. Avgir personlige opplysninger til tredje part hvis produkter og tjenester selskapet tror kan være av interesse til kunden ellers dens representanter;
 4. Overførsel av personlige opplysninger utenfor EØS-området, innebefattet land hvor lover ikke yter tilstrekkelig beskyttelse for personlige opplysninger. Selskapet vil bare overføre personlige opplysninger utenfor EØS-området til selskaper som har garantert overfor selskapet at de vil gi det samme nivået av beskyttelse som disse personlige opplysninger ville ha fått i Norge.

Selskapet anntar at det kan bruke personlige opplysninger til alle disse formål med mindre og inntil det får beskjed om det motsatte. Dersom kunden ikke ønsker at hans eller hennes personlige opplysninger blir brukt til noen eller alle ovennevnte formål, vennligst ta kontakt med country manager, Farnell Norge, Boks 224, 3401 Lier.

Forsinkelser og transportskader

Både transportør og vi skal underrettes skriftligt inne 3 dager etter at du har mottat varene, og omgående ved tilfeller av manglende varer ifølge pakkseddel. Ellers påtar vi oss ingen ansvar.

Avvikelser

 1. Endringer av avtalen. Avtalen mellom kunden og oss kan kun endres eller annulleres ved skriftlig samtykke med vår direktør. I hvert tilfelle krever vi 30 dagers forvarsel.
 2. Annullering av avtalen. En annullering av avtalen mellom kunden og oss kan maksimalt utsettes på en periode over 3 måneder- bortsett fra ugjenkallelige ordre, som krever en spesiell avtale – hvor vi er berettiget til å gjenoppta betingelsene i avtalen
 3. Returrett. Ønskes varen returnert må kunden fylle ut vårt online skjema for returer, og få tildelt et returnummer. Varer fra Newark kan ikke returneres.

Opphavsrettigheter og patenter

Vi har tatt alle forretningsmessige forhåndsregler for å sikre at tredjeparts patenter, design, varemerker, opphavsrettigheter eller andre rettigheter ikke blir krenket. Vi påtar oss ikke ansvar hvis slike krenkelser skjer.

Vi har opphavsretten til vår katalog, så kopiering eller delkopiering av katalogen er ikke tillatt uten vårt samtykke.

Software

Software vi har solgt eller “lånt” til” sale and return” må ikke kopieres, endres, modifiseres eller spres til andre uten skriftlig avtale med oss.

Force majeure

Såfremt avtalen eller forpliktelsen forhindres av årsaker eller omstendigheter (bortsett fra økonomi) som den forpliktende part ikke er herre over, er denne part ikke forpliktet til å oppfølge avtalen så lenge, den annen part meddeles om dette og når han gjør sitt beste for å unngå eller fjerner årsaken til manglende oppfyllelse, og gjenopptar avtalen når årsaken fjernes.

Ansvar

Det er kundens ansvar og sikre at varene kan brukes til sine applikasjoner. Vi har gjort vårt beste for å sikre, at all informasjon i katalogen og på internettet er korrekt. Vi påtar oss ikke ansvar for tap som følge av feilinformasjoner uansett hvordan disse måtte oppstå.

I noen tilfeller kan kontraktbrudd eller annen feil fra vår eller våre medarbeideres side gi anledning til ansvar for tap av inntekt, følgeskade eller annet.

Vi har tatt alle forhåndsregler for å levere en vare som oppfyller de opprinnelige spesifikasjoner ellers tilbakebetales pengene hvis de allerede har betalt varen.

Forbudte applikasjoner

Varene er IKKE designet til, autoriseret til eller under garanti ved følgende bruk:

 1. implantasjon i kroppen eller til bruk i sykehusmaskiner, annet medisinsk utstyr eller i en hvilken som helst applikasjon eller system hvor et problem med varene kunne resultere i legemsbeskadigelse, død, alvorlig beskadigelse av eiendom eller miljø, eller
 2. hvor varene er produsert av og/eller levert av NXP til bruk i militær-, luftfart- eller romfartsapplikasjoner.

Bruken av varene i ovenfor beskrevne tilfelle er strengt forbudt og vil i et sådan tilfelle være helt på Kundens egen risiko. Såfremt Kunden velger å benytte varene til ovenstående, fraskriver Kunden seg retten til å holde Farnell og Farnell's leverandører til ansvar for enhver skade eller omkostning som måtte skje ved benevnte anvendelse.

Gjeldene lov

Vanlige nordiske leveringsbetingelser, NL92, blir brukt i det omfang det ikke er påkrevet med gjeldende vanlige salgs-, tilbuds- og leveringsbetingelser.

Rettsspørsmål i forbindelse med avtalen skal behandles etter gjeldene norsk lov, med Oslo tingrett som rettsinstans. Vi har likevel i hvert tilfelle rett til å forlange at tvister avgjøres ved kjøpers lokale domstol eller ved voldgift i overensstemmelse med tvistmålslovens kapitel 32.

Eksport

Det gjelder særlig salgs og leveringsbetingelser for eksport (Kan rekvireres i eksportavdelingen). Kunden står ansvarlig for å overholde de eksportregulative, som gjelder i Norge og i de land varene skal eksporteres til. Visse varer som vi importerer fra USA som vi tilbyr til salg i katalogen er underlagt spesielle restriksjoner.

Vi forbeholder oss retten til å ikke leverer slike varer til bestemte kunder og land og ønsker å få opplyst varenes bestemmelsessted og anvendelsesformål.

Business Administrasjon

Hele eller deler av administrasjonen som er forbundet med vellykket opprettelse og behandling av handelskontoer kan være automatisert